Klej entomologiczny na szkodniki – przeczytaj zanim zastosujesz

Ogarnij Ogród Przez Ogarnij Ogród
8 minut czytania
Klej entomologiczny, źródło: istock.com

Klej entomologiczny to produkt przeznaczony do zwalczania owadów biegających i latających. Jego użycie sprawi, że powstanie pułapka na szkodniki, która je skutecznie, fizycznie wyeliminuje. Ale zastosowanie kleju entomologicznego sprawia również, że można monitorować ilość szkodników, co jest niezwykle ważne zarówno w uprawach warzywniczych, sadowniczych, ale również w ogrodach kwiatowych czy upraw pod osłonami. Tyle o pozytywach jego stosowania. Ale stosowanie kleju entomologicznego to również skutki negatywne dla środowiska, czyli w konsekwencji dla nas.

Jednak smarując klejem pień drzewa, konary, gałęzie albo tworząc kolorowe pułapki lepowe trzeba mieć świadomość, że eliminuje się nie tylko szkodniki, ale również całe mnóstwo pożytecznych owadów, w tym pszczoły!

Klej entomologiczny kiedy stosować w pigułce

 • Klej entomologiczny jest używany do zwalczania i monitorowania owadów, ale eliminuje również owady pożyteczne
 • Zawiera n-heksan, co budzi wątpliwości co do jego naturalności i bezpieczeństwa
 • Jego nieselektywność może prowadzić do zniszczenia populacji pożytecznych owadów
 • Istnieją alternatywne, bardziej naturalne rozwiązania dostępne na rynkach zachodnich
 • Stosowanie kleju wymaga rozwagi i ograniczenia do minimalnych obszarów, aby zmniejszyć szkody dla środowiska
Klej entomologiczny
Klej entomologiczny, autor: Nennieinszweidrei/pixabay.com

Klej entomologiczny – cóż to takiego?

Klej entomologiczny to po prostu substancja klejąca pod postacią mazi, do której owady się przylepiają i nie są w stanie już się z tej pułapki wydostać. I tak przyklejone dokonują swego żywota. Sprzedawany jest u nas jako produkt naturalny, ale czy to tak w 100% produkt naturalny? Zawiera bowiem rozpuszczalnik – n-heksan. A to dlatego, by produkt nie zmienił swojej konsystencji. Rozpuszczalnik ten odparowuje po otwarciu puszki i wówczas produkt staje się naturalny.

Tym niemniej czytając o kleju entomologicznym dowiadujemy się, że:

Klej entomologiczny na szkodniki – przeczytaj zanim zastosujesz

Zawiera: n-heksan

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Klej entomologiczny
Klej entomologiczny, autor: jbarsky0/pixabay.com

Warto jednak dodać, że szukając informacji na temat kleju entomologicznego na zachodnich portalach, znaleźliśmy wiele produktów naprawdę naturalnych, rozcieńczanych wodą. Ale produkty dostępne u nas, niezależnie od producenta, zawierają rozpuszczalnik. I jeśli chcemy dostosować np. konsystencję kleju entomologicznego do takiej, która jest odpowiednia do używania go przy pomocy pistoletu do oprysków (mowa o pistolecie malarskim), znów musimy użyć rozpuszczalnika. Oczywiście każde opakowanie ma etykietę, a tam wszystkie informacje o zagrożeniach są dostępne. Bez problemu można również znaleźć w Internecie Kartę Charakterystyki Produktu, a tam wyczerpujące informacje na temat tego kleju.

Klej entomologiczny
Klej entomologiczny, źródło: depositphotos.com

Klej entomologiczny – eliminuje owady – również pożyteczne!

Klej entomologiczny jest NIESELEKTYWNYM sposobem eliminowania owadów biegających i latających. Oznacza to, że miejsca użycia kleju będą pułapką nie tylko dla szkodników, ale w takim samym stopniu dla pszczół, trzmieli, biedronek, motyli i wielu innych pożytecznych stworzeń. Dlatego każdy ogrodnik przed jego zastosowaniem powinien rozważyć, czy tak naprawdę opłaca się jego stosowanie. Na pewno ważny jest też sposób i zakres zastosowania tej substancji. Jeśli bowiem całe wnętrze szklarni opryskamy klejem, to na pewno przyczynimy się do unicestwienia całego mnóstwa pożytecznych owadów.

Gdy natomiast posmarujemy klejem pień drzewa na niewielkim odcinku przy ziemi (10 cm szerokości naniesienia kleju, 15 cm nad ziemią), to jasnym jest, że szkodniki nie wbiegną na drzewo, ale też się nie zdarzy, że usiądzie w tym miejscu pszczoła czy trzmiel. Wszystko po prostu trzeba stosować z głową i myśleć o konsekwencjach.

Czy klej entomologiczny jest szkodliwy dla środowiska?

Klej entomologiczny, choć efektywny w zwalczaniu szkodników, może być szkodliwy dla środowiska, gdyż jego nieselektywne działanie prowadzi do eliminacji również pożytecznych owadów, takich jak pszczoły i motyle. Zawiera również n-heksan, co może budzić wątpliwości co do jego całkowitej naturalności i bezpieczeństwa.

Jeśli chcecie dowiedzieć się całego mnóstwa ciekawych rzeczy o pszczołach, przeczytajcie poniższy wywiad:

Jak stosować klej entomologiczny

Klej entomologiczny to fizyczna pułapka na owady. Jest całe mnóstwo sposobów na jego wykorzystanie. Można wziąć pędzelek i posmarować nim pnie drzew, albo rurki przy wejściu do namiotu foliowego albo szklarni.

Zamiast kupować tablice lepowe lub inne pułapki, można wykorzystać kolorowe (żółty kolor najlepiej przyciąga owady) grubsze kartki i posmarować je klejem. Wszelkie ozdoby tarasów potraktowane klejem staną się pułapkami na owady. Smaruje się nim choćby brzegi doniczek. Różne kolorowe przedmioty posmarowane klejem można wieszać lub umieszczać na powierzchni ziemi w sadzie, pod folią, w winnicy czy w warzywniku ale również w doniczkach. Będą one swoistym sygnalizatorem zarówno obecności szkodników jak i ich ilości.

Klej entomologiczny
Klej entomologiczny, autor: Hans/pixabay.com

Tak jak wspominaliśmy wyżej, można nim opryskać większe powierzchnie stosując pistolet malarski, ale wówczas należy rozcieńczyć klej rozpuszczalnikiem, inaczej dysza pistoletu się zapcha. Skutkiem tego rodzaju zastosowania kleju etnologicznego będzie jednak unicestwienie dużej liczby owadów pożytecznych.

Klej entomologiczny kiedy stosować – Podsumowanie

Klej entomologiczny to popularny sposób na zwalczanie owadów szkodliwych i monitorowanie ich populacji. Jego użycie jest proste i może być skuteczne w ograniczeniu populacji szkodników w różnych środowiskach, od ogrodów po uprawy pod osłonami. Jednakże, klej ten jest nieselektywny i może eliminować także pożyteczne owady, co jest poważnym minusem. Zawiera substancję zwącą n-heksan, co może budzić wątpliwości co do jego naturalności i bezpieczeństwa stosowania. Dostępne są alternatywy bardziej naturalne, które mogą być lepszym wyborem dla środowiska. Ważne jest, aby przed użyciem tego produktu, dokładnie zastanowić się nad jego wpływem na ekosystem i możliwymi konsekwencjami dla pożytecznych owadów.

Pytanie też czy chcemy mieć w swoim otoczeniu przedmioty gęsto oblepione ciałami martwych owadów? Jednak jak zawsze wybór pozostawiamy Wam 🙂

Fot. główna: istock.com

Śledź:
Portal OgarnijOgród.pl to my, redaktorzy, ludzie z wiedzą, pasją i miłością do ogrodów. I tym właśnie się z Wami dzielimy tworząc powyższe treści z nadzieją, że będziemy współtworzyć Wasze ogrody kwiatowe, warzywniki, sady i trawniki.
Dodaj komentarz